รู้จักคณะ “อักษรฯ, มนุษยฯ, ศิลปศาสตร์” ที่ไม่ได้มีดีแค่ภาษา!

 สวัสดีทุกคน วันนี้ Tutor VIP จะมาแนะนำคณะในดวงใจของน้องๆ ทั้งสายศิลป์และสายวิทย์หลายๆ คน นั่นคือคณะอักษรฯ, มนุษยฯ และศิลปศาสตร์ ว่าเรียนเกี่ยวกับอะไรกันบ้าง?,  มีแค่ภาษาจริงหรือ?, ใช้คะแนนอะไรยื่น รวมไปถึงอาชีพที่รองรับหลังเรียนจบ เพื่อให้น้องๆที่สนใจเตรียมตัวได้ตรงจุดยิ่งขึ้น ถ้าพร้อมแล้วมาทำความรู้จักคณะนี้ไปพร้อมกันเลย!

เลือกอ่านเนื้อหาที่ต้องการ

คณะอักษรศาสตร์, มนุษยศาสตร์, ศิลปศาสตร์ เรียนอะไรบ้าง?

 คณะอักษรฯ, มนุษยฯ และศิลปศาสตร์จะใช้เวลาเรียนตามหลักสูตรทั้งหมด 4 ปี โดยจะเรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์, อารยธรรมโลก, ปรัชญา, การใช้ภาษา เพื่อให้มีความเข้าใจในพื้นฐานความคิดของมนุษย์โดยถ่องแท้ 

     มีเนื้อหาการเรียน ตั้งแต่ปี 1-4 ดังนี้

 • ปี 1 จะเรียนวิชาทั่วไปของมหาวิทยาลัย และเรียนวิชาพื้นฐานของคณะ เช่น ภาษาอังกฤษ, อารยธรรมตะวันออก, อารยธรรมตะวันออก เป็นต้น 
 • ปี 2 จะเรียนวิชาเนื้อหาในสาขามากขึ้น เช่น วรรณคดีทัศนาฯ, การเขียนเชิงวิพากษ์, ภาษาศาสตร์เบื้องต้น เป็นต้น
 • ปี 3 จะเรียนวิชาเฉพาะของสาขาที่ลงลึกขึ้น เช่น หน่วยคำและวากยสัมพันธ์, การแปลเชิงวิชาการ, การล่ามเบื้องต้น เป็นต้น
 • ปี 4 จะเรียนเนื้อหาเชิงปฏิบัติมากขึ้น เช่น การเขียนงานวิจัย, การสอนภาษาต่างประเทศ, การล่ามแบบพูดพร้อม เป็นต้น

มีสาขาอะไรบ้าง?

 น้องๆ หลายคนคงคิดว่าคณะอักษรฯ, มนุษยฯ และศิลปศาสตร์ มีสอนแค่เฉพาะภาษา แต่ความจริงแล้วคณะนี้เป็นคณะที่สอนทุกศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความคิด และภูมิปัญญาของมนุษย์ ทั้งประวัติศาสตร์, วรรณกรรม, ภาษา ฯลฯ โดยแบ่งเป็นสาขาวิชา ดังนี้ 

 1. สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับ วิธีการทางประวัติศาสตร์, การอ่านและการวิพากษ์หลักฐานทางประวัติศาสตร์, ปรัชญาประวัติศาสตร์ เป็นต้น
 2. สาขาวิชาปรัชญา เรียนเกี่ยวกับ ตรรกวิทยา, จริยศาสตร์, ญาณวิทยา, สุนทรียศาสตร์, อภิปรัชญา เป็นต้น
 3. สาขาวิชาภูมิศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับ ภูมิศาสตร์กายภาพ, ภูมิศาสตร์มนุษย์, การอ่านแผนที่และการทำแผนที่, ภัยธรรมชาติศึกษา เป็นต้น
 4. สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับ การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ, โปรแกรมประยุกต์สำหรับสำนักงาน, การปฏิบัติงานในห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ  เป็นต้น
 5. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับ เสียงและระบบเสียง, ภาษากับความหมาย, การเขียนงานวิชาการด้านภาษาศาสตร์, การรับภาษาที่2 เป็นต้น
 6. สาขาวิชาภาษาตะวันตก เรียนเกี่ยวกับ ภาษาศาสตร์, การฟัง, การอ่าน, การพูด, การเขียน, และวัฒนธรรมของประเทศตะวันตก แบ่งเป็นสาขาวิชาย่อย เช่น ภาษาอังกฤษ, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาสเปน, ภาษาเยอรมัน, ภาษารัสเซีย เป็นต้น
 7. สาขาวิชาภาษาตะวันออก เรียนเกี่ยวกับ เรียนเกี่ยวกับ ภาษาศาสตร์, การฟัง, การอ่าน, การพูด, การเขียน, และวัฒนธรรมของประเทศตะวันออก แบ่งเป็นสาขาวิชาย่อย เช่น ภาษาไทย, ภาษาฮินดี, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเกาหลี  เป็นต้น

 ทั้งนี้สาขาวิชาที่มีอาจแตกต่างกันไปในแต่ละมหาวิทยาลัย หากน้อง ๆ ต้องการทราบข้อมูลของสถาบันที่ต้องการ สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บของสถาบันนั้น ๆ ได้เลย

จบไปทำงานอะไร?

 เนื่องจากคณะอักษรฯ, มนุษยฯ และศิลปศาสตร์มีเนื้อหาการเรียนที่ค่อนข้างกว้างทำให้สามารถนำทักษะไปประยุกต์กับอาชีพได้หลากหลาย อาทิ

 • ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ในกระทรวงการต่างประเทศ/ สถานทูต
 • ล่าม/ นักแปลภาษา
 • งานด้านการท่องเที่ยว เช่น มัคคุเทศก์, พนักงานต้อนรับในโรงแรม ฯลฯ
 • งานด้านสื่อสารมวลชน เช่น นักเขียนสารคดี, นักเขียนข่าว ฯลฯ
 • เจ้าหน้าที่ในองค์กรระหว่างประเทศ/ บริษัทต่างชาติ
 • เจ้าหน้าที่บริษัทสายการบิน เช่น พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ฯลฯ
 • นักวิจัยด้านภาษาศาสตร์, ประวัติศาสตร์ ฯลฯ
 • อาจารย์

 และอาชีพอื่น ๆ ในองค์กรรัฐ และเอกชนอีกมากมาย

ใช้คะแนนอะไรบ้าง?

  สำหรับ Dek66 ในรอบที่ 3 Admission คะแนนหลัก ๆ ที่ต้องใช้จะมี ดังนี้

 • TGAT
 • A-Level สังคมศึกษา, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และภาษาที่3 หรือคณิต 2(พื้นฐาน)

 ในบางมหาวิทยาลัยอาจจำเป็นต้องใช้คะแนนวิชาอื่น ๆ ด้วย ดูเกณฑ์ของสาขา และม.ที่ต้องการก่อนสมัครสอบเพิ่มเติมได้ ที่นี่ สามารถค้นหาเกณฑ์ของคณะ และมหาวิทยาลัยที่ต้องการได้เลย 


*อัปเดตล่าสุด สัดส่วนคะแนนของคณะศิลปศาสตร์  ม.ธรรมศาสตร์ สำหรับ Dek66 คลิก  (รายละเอียดอยู่หน้า 2)

ที่ไหนเปิดสอนบ้าง?

 ปัจจุบันมีสถาบันทั้งรัฐ และเอกชนทั่วประเทศเปิดสอนคณะอักษรฯ, มนุษยฯ และศิลปศาสตร์ เช่น

 • คณะอักษรศาสตร์    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะอักษรศาสตร์     มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • คณะศิลปศาสตร์     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณะศิลปศาสตร์     มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คณะศิลปศาสตร์     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • คณะศิลปศาสตร์     มหาวิทยาลัยรังสิต
 • คณะศิลปศาสตร์     มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • คณะมนุษยศาสตร์    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะมนุษยศาสตร์    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • คณะมนุษยศาสตร์    มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • คณะมนุษยศาสตร์    มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 ดูรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนคณะอักษรฯ, มนุษยฯ และศิลปศาสตร์ เพิ่มเติมได้ที่ คลิก

 หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆ ที่สนใจจะเข้าคณะอักษรฯ, มนุษยฯ และศิลปศาสตร์ไว้นะ ใครกำลังอ่านหนังสือเตรียมสอบอยู่ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะ ส่วนใครกำลังหาที่ติวก็มาปรึกษาพี่ Tutor VIP ได้นะครับ:)

บทความต่อไป Tutor VIP จะมาแนะนำคณะอะไรอีกนั้น ฝากติดตามกันด้วยนะ

ด้วยความร่วมมือของ TUTOR-VIP X Clearnote Thailand

สนใจเรียนพิเศษตัวต่อตัว ติวสอบเข้าคณะอักษรศาสตร์, มนุษยศาสาตร์, ศิลปศาสตร์ ติดต่อได้ที่👇

📞โทร: 081-0541080📱Line ID: @tutorvip หรือคลิ๊ก https://lin.ee/UQ3gQwP 

ดูอัตราค่าเรียนพิเศษได้ที่ : https://tutor-vip.com/course/learning-price/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *