แนะนำคณะคอม คณะยอดนิยมของสายไอที

 สวัสดีน้องๆ ทุกคน หากพูดถึงคณะคอมแล้วหลายคนอาจสับสนว่าต้องเลือกเรียนแบบไหนดี เพราะมีเปิดสอนในหลากหลายคณะและสาขามาก บทความนี้พี่ Tutor VIP จะมาไขความสงสัยให้น้อง ๆ กระจ่างเพื่อให้เลือกเรียนในสาขาที่ต้องการได้อย่างถูกต้องกัน

เลือกอ่านเนื้อหาที่ต้องการ

คณะคอม เรียนอะไรบ้าง?

 คณะคอม จะเรียนทั้งหมด 4 ปี มีเนื้อหาการเรียน ตั้งแต่ปี 1-4 ดังนี้

 • ปี 1 จะเรียนวิชาพื้นฐานทั่วไปของคณะ เช่น พื้นฐานการแก้ปัญหาและการโปรแกรมคอมพิวเตอร์, แนวคิดเชิงวัตถุ, แคลคูลัส เป็นต้น 
 • ปี 2 จะเรียนเนื้อหาในสาขาวิชามากขึ้น เช่น โครงสร้างข้อมูล, คอมพิวเตอร์กราฟิก, การเขียนโปรแกรมสำหรับธุรกิจ, ปัญญาประดิษฐ์สำหรับเกม เป็นต้น
 • ปี 3 จะเรียนเนื้อหาที่ลงลึกในสาขาวิชามากขึ้น เช่น สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์, ระบบเคลื่อนไหวสำหรับงานแอนิเมชัน, การผลิตเกม เป็นต้น
 • ปี 4 จะเรียนเนื้อหาเชิงปฏิบัติ บางสาขาอาจมีโปรเจคจบและฝึกงาน วิชาที่เรียน เช่น โครงงานพิเศษ, การฝึกงาน, จุลนิพนธ์ เป็นต้น

มีสาขาอะไรบ้าง?

 คณะคอม แบ่งเป็นสาขาต่าง ๆ ได้ ดังนี้

 1. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เรียนเกี่ยวกับ โครงสร้างคอมพิวเตอร์, ระบบภายในคอมพิวเตอร์ ไปจนถึงการนำมาประยุกต์ใช้งานในด้านต่าง ๆ เช่น การเขียนโปรแกรม, การพัฒนาซอฟต์แวร์ เป็นต้น
 2. สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เรียนเกี่ยวกับโครงสร้างและระบบของคอมพิวเตอร์, การสร้างและวิเคราะห์คอมพิวเตอร์ ไปจนถึงการดูแลรักษาระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
 3. สาขาการออกแบบกราฟิก เรียนเกี่ยวกับ การจำลองด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก, ทัศนศิลป์เพื่อเทคโนโลยีดิจิทัล, คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการออกแบบ เป็นต้น
 4. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรียนเกี่ยวกับ โครงสร้างข้อมูล, สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์, การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน, ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร เป็นต้น
 5. สาขาการออกแบบและการสร้างเกม เรียนเกี่ยวกับ กายวิภาคสำหรับการออกแบบเกม, ปัญญาประดิษฐ์สำหรับเกม, การออกแบบวิชวลสำหรับเกม เป็นต้น
 6. สาขาการออกแบบแอนิเมชัน เรียนเกี่ยวกับ กายวิภาคสำหรับงานแอนิเมชัน, เทคนิคการเล่าเรื่องด้วยภาพสำหรับงานแอนิเมชัน, พื้นผิวและการจัดแสง เป็นต้น
 7. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เรียนเกี่ยวกับการนำความรู้ด้านคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ เช่น การเขียนโปรแกรมสำหรับธุรกิจ, ระบบคอมพิวเตอร์ในธุรกิจและการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, กระบวนการตัดสินใจทางธุรกิจโดยอิงพื้นฐานจากข้อมูล เป็นต้น

 ทั้งนี้สาขาวิชาที่มีอาจแตกต่างกันไปในแต่ละมหาวิทยาลัย หากน้อง ๆ ต้องการทราบข้อมูลของสถาบันที่ต้องการ สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บของสถาบันนั้น ๆ ได้เลย

จบไปทำงานอะไร?

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษาคณะคอม อาทิ

 • โปรแกรมเมอร์
 • ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ
 • นักพัฒนาเว็บไซต์
 • นักพัฒนาเกม
 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์
 • นักออกแบบกราฟิก
 • นักวิชาการสายคอมพิวเตอร์
 • ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
 • อาจารย์

เป็นต้น

ใช้คะแนนอะไรบ้าง?

 สำหรับ Dek66 ในรอบที่ 3 Admission เกณฑ์คะแนนที่ต้องใช้ในการยื่นเข้าคณะคอม มี ดังนี้

 • TGAT 
 • TPAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, วิศวกรรมศาสตร์)
 • A-Level คณิตศาสตร์ 1 (ประยุกต์)

      เกณฑ์อาจแตกต่างกันไปตามคณะ สาขา ของแต่ละสถาบัน น้อง ๆ สามารถดูเกณฑ์ของสาขา และสถาบันที่ต้องการก่อนสมัครสอบเพิ่มเติมได้ ที่นี่ ค้นหาเกณฑ์ของคณะ และมหาวิทยาลัยที่ต้องการได้เลย!

ที่ไหนเปิดสอนบ้าง?

 ปัจจุบันมีสถาบันที่เปิดสอนคณะ และสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เช่น

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางมด
  • วิทยาลัยสหวิทยาการ  สาขาการออกแบบดิจิทัล  
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

เป็นต้น

ดูรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนคณะคอม เพิ่มเติมได้ที่ คลิก (พิมพ์คำว่า “คอมพิวเตอร์” ในช่องค้นหาได้เลย)

 หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับน้อง ๆ และทำให้รู้จักคณะคอมได้มากขึ้นนะ 

 ใครกำลังค้นหาตัวเองอยู่ก็ขอส่งกำลังใจให้นะครับ ส่วนใครกำลังหาที่ติวเตรียมสอบก็มาปรึกษาพี่ Tutor VIP กันได้เลย ยินดีให้คำปรึกษาเสมอ:)

 บทความต่อไป Tutor VIP จะมาแนะนำคณะอะไรอีกนั้น ฝากติดตามกันด้วยนะ

ด้วยความร่วมมือของ TUTOR-VIP X Clearnote Thailand

สนใจเรียนพิเศษตัวต่อตัว ติวสอบเข้าคณะคอม ติดต่อได้ที่👇

📱Line ID: @tutorvip หรือคลิ๊ก https://lin.ee/UQ3gQwP 

ดูอัตราค่าเรียนพิเศษได้ที่ : https://tutor-vip.com/course/learning-price/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *