อยากเข้า “คณะเศรษฐศาสตร์” ห้ามพลาด! อัปเดตเกณฑ์ DEK66

 สวัสดีทุกคน วันนี้ Tutor VIP จะมาแนะนำคณะเศรษฐศาสตร์ในหลากหลายแง่มุมทั้งการเรียน เกณฑ์คะแนน และอาชีพหลังเรียนจบ เพื่อให้ทุกคนรู้จักคณะนี้ดียิ่งขึ้น ใครเล็งคณะเศรษฐศาสตร์อยู่ตามไปดูกันเลย!

เลือกอ่านเนื้อหาที่ต้องการ

คณะเศรษฐศาสตร์ เรียนอะไรบ้าง?

 คณะเศรษฐศาสตร์เรียนทั้งหมด 4 ปี *บางมหาวิทยาลัยหากเก็บหน่วยกิตครบก่อนสามารถจบก่อน 4 ปีได้ด้วยนะ! โดยจะเรียนเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น, เศรษฐศาสตร์จุลภาค, เศรษฐศาสตร์มหภาค, เศรษฐกิจประเทศไทย เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ประเทศต่อไป

 • ปี 1 จะเรียนวิชาพื้นฐานทั่วไปของมหาวิทยาลัย และเรียนวิชาพื้นฐานของคณะ เช่น เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น, เศรษฐศาสตร์จุลภาค, เศรษฐศาสตร์มหภาค, สถิติ เป็นต้น 
 • ปี 2 จะเริ่มเรียนวิชาพื้นฐานตามสาขาที่สนใจ เช่น คณิตเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น, เศรษฐมิติเบื้องต้น, ภาษาอังกฤษสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น
 • ปี 3 จะเรียนเนื้อหาเฉพาะของสาขาที่ลงลึกขึ้น เช่น เศรษฐกิจประเทศไทย, เศรษฐศาสตร์แรงงาน, เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น
 • ปี 4 จะเรียนเชิงปฏิบัติ และมีวิชาสัมมนามากขึ้น เช่น เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์, สัมมนาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา เป็นต้น

มีสาขาอะไรบ้าง?

 คณะเศรษฐศาสตร์ มีวิชาเฉพาะทางให้เลือกเรียนตามความสนใจ ดังนี้ (อาจใช้ชื่อแตกต่างกันตามหลักสูตรของแต่ละสถาบันการศึกษา)

 1. เศรษฐศาสตร์การเมืองและประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ เรียนเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย, เศรษฐศาสตร์การเมือง, สถานการณ์เศรษฐกิจร่วมสมัย เป็นต้น
 2. ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับ หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค, เศรษฐศาสตร์มหภาควิเคราะห์, เศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม เป็นต้น
 3. เศรษฐศาสตร์ปริมาณ เรียนเกี่ยวกับ คณิตเศรษฐศาสตร์, เศรษฐมิติ, เศรษฐศาสตร์ปริมาณ เป็นต้น
 4. เศรษฐศาสตร์การเงิน เรียนเกี่ยวกับ ทฤษฎีและนโยบายการเงิน, ทฤษฎีการกำหนดราคาสินทรัพย์, การเงินเชิงพฤติกรรม  เป็นต้น
 5. เศรษฐศาสตร์สาธารณะ เรียนเกี่ยวกับ เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการใช้จ่ายภาครัฐ, เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและนโยบายสาธารณะ, การคลังท้องถิ่น เป็นต้น
 6. เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เรียนเกี่ยวกับ ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ, เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ, การเจรจาทางการค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น
 7. เศรษฐศาสตร์การพัฒนา เรียนเกี่ยวกับ เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศต่างๆ, บทบาทหญิงชายในระบบเศรษฐกิจ, ท้องถิ่นศึกษาและการพัฒนา เป็นต้น
 8. เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรียนเกี่ยวกับ เศรษฐศาสตร์แรงงาน, เศรษฐศาสตร์การศึกษา, เศรษฐศาสตร์พลังงาน เป็นต้น
 9. เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม เรียนเกี่ยวกับ เศรษฐศาสตร์การขนส่ง, เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยภาคบริการ, เศรษฐศาสตร์นวัตกรรม เป็นต้น
 10. เศรษฐศาสตร์การเกษตร เรียนเกี่ยวกับ การผลิตและนโยบายสินค้าเกษตร, เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยอาหารและนโยบายอาหาร, เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเกษตร เป็นต้น

 ทั้งนี้วิชาเฉพาะที่มีอาจแตกต่างกันไปในแต่ละมหาวิทยาลัย หากน้อง ๆ ต้องการทราบข้อมูลของสถาบันที่ต้องการ สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บของสถาบันนั้น ๆ ได้เลย

จบไปทำงานอะไร?

 อาชีพหลังเรียนจบคณะเศรษฐศาสตร์จะแตกต่างกันไปตามแต่ละสาขาที่เรียน อาทิ

 • นักเศรษฐศาสตร์
 • นักวิจัย
 • นักวิเคราะห์นโยบาย
 • นักวิเคราะห์การตลาด
 • นักวิเคราะห์การลงทุน
 • นักวิเคราะห์ทางการเงิน
 • นักธุรกิจ
 • สื่อสารมวลชน
 • ข้าราชการ
 • นักการเมือง
 • ประกอบอาชีพอิสระ
 • อาจารย์

 และอาชีพอื่น ๆ ในองค์กรรัฐ และเอกชนอีกมากมาย

ใช้คะแนนอะไรบ้าง?

 สำหรับ Dek66 ในรอบที่ 3 Admission คะแนนหลัก ๆ ที่ต้องใช้จะมี ดังนี้

 • TGAT 
 • A-Level คณิตศาสตร์1 (ประยุกต์), สังคมศึกษา, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

 สำหรับบางมหาวิทยาลัยอาจจำเป็นต้องใช้คะแนนวิชาอื่น ๆ ด้วย ดูเกณฑ์ของสาขา และม.ที่ต้องการก่อนสมัครสอบน้า

 ดูเกณฑ์การรับสมัคร TCAS เพิ่มเติมได้ ที่นี่ สามารถค้นหาเกณฑ์ของคณะ และมหาวิทยาลัยที่ต้องการได้เลย 

*อัปเดตล่าสุด สัดส่วนคะแนนของคณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ สำหรับ Dek66 คลิก

คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ จะมีสัดส่วนคะแนน ดังนี้

 • TGAT(การสื่อสารภาษาอังกฤษ+การคิดอย่างมีเหตุผล) 10% 
 • A-Level คณิตศาสตร์1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) 50% 
 • A-Level สังคม 10%
 • A-Level ภาษาไทย 15%
 • A-Level ภาษาอังกฤษ 15%

ที่ไหนเปิดสอนบ้าง?

ปัจจุบันมีสถาบันทั้งรัฐ และเอกชนทั่วประเทศเปิดสอนคณะเศรษฐศาสตร์ เช่น

 • คณะเศรษฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ดูรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนคณะเศรษฐศาสตร์ เพิ่มเติมได้ที่ คลิก

      หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับน้อง ๆ ที่สนใจคณะเศรษฐศาสตร์กันนะ ใครเล็งคณะนี้ไว้อยู่ก็ขอให้สมหวังนะ

บทความต่อไป Tutor VIP จะมาแนะนำคณะอะไรอีกนั้น ฝากติดตามกันด้วยนะ

ด้วยความร่วมมือของ TUTOR-VIP X Clearnote Thailand

สนใจเรียนพิเศษตัวต่อตัว ติวสอบเข้าคณะเศรษฐศาสตร์ ติดต่อได้ที่👇

📞โทร: 081-0541080📱Line ID: @tutorvip หรือคลิ๊ก https://lin.ee/UQ3gQwP 

ดูอัตราค่าเรียนพิเศษได้ที่ : https://tutor-vip.com/course/learning-price/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *