พาดู “คณะวิทยาศาสตร์” เรียนอะไรบ้าง? จบไปทำอะไร?

 สวัสดีทุกคนอีกไม่กี่เดือนก็จะสอบ TGATTPAT แล้ว พร้อมกันหรือยังเอ่ย? สำหรับน้องๆ DEK66 หรือน้องที่กำลังเตรียมตัวเข้าคณะวิทยาศาสตร์ วันนี้ Tutor VIP จะมาแนะนำคณะวิทยาศาสตร์ให้ทุกคนรู้จักคณะนี้ดียิ่งขึ้น ตามไปดูกันเลย!

เลือกอ่านเนื้อหาที่ต้องการ

คณะวิทยาศาสตร์ เรียนอะไรบ้าง?

 คณะวิทยาศาสตร์จะเรียนทั้งหมด 4 ปี โดยจะเรียนเกี่ยวกับฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, แคลคูลัส เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพในการขับเคลื่อนนวัตกรรมให้ประเทศต่อไป

 • ปี 1 จะเรียนวิชาพื้นฐานทั่วไปของมหาวิทยาลัย และเรียนวิชาพื้นฐานของคณะ เช่น ฟิสิกส์, ชีววิทยา, เคมี, คณิตศาสตร์ เป็นต้น 
 • ปี 2 จะเริ่มเรียนวิชาพื้นฐานของสาขาที่เลือก เช่น เคมีเชิงฟิสิกส์, โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีชีวภาพ เป็นต้น
 • ปี 3 จะเรียนในเนื้อหาเฉพาะของสาขาที่ลงลึกขึ้น เช่น สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ, หลักการสเปกโทรสโกปี, ทฤษฎีพื้นฐานทางปัญญาประดิษฐ์ เป็นต้น
 • ปี 4 จะเรียนเชิงปฏิบัติมากขึ้น บางหลักสูตรอาจมีให้ฝึกงาน วิชาที่เรียน เช่น โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์, เคมีอุตสาหกรรม, การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน เป็นต้น 

มีสาขาอะไรบ้าง?

 คณะวิทยาศาสตร์ แบ่งเป็นสาขา ดังนี้ (ชื่อสาขาอาจแตกต่างกันตามหลักสูตรของแต่ละสถาบันการศึกษา)

 1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ หาเหตุผล และแก้ปัญหาโดยใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ เป็นต้น
 2. สาขาวิชาเคมี เรียนเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ และทำความเข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ 
 3. สาขาวิชาฟิสิกส์ เรียนเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ และทำความเข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติตั้งแต่สิ่งที่เล็กระดับอะตอม ไปจนถึงระดับเอกภพ เป็นต้น
 4. สาขาวิชาชีววิทยา เรียนเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต เช่นเซลล์ ยีน การศึกษาการทำงานของโครงสร้างต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับเนื้อเยื่อ ระดับอวัยวะจนถึงระดับร่างกาย  เป็นต้น
 5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เรียนเกี่ยวกับ การนำความรู้ทางฟิสิกส์, เคมี และชีววิทยามาประยุกต์เพื่อให้เข้าใจ และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
 6. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เรียนเกี่ยวกับ ทฤษฎีการคำนวณของระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งด้าน ซอฟต์แวร์, ฮาร์ดแวร์ และเครือข่าย เป็นต้น
 7. สาขาวิชาสถิติ เรียนเกี่ยวกับ การนำความรู้ทางสถิติไปประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ เช่น สถิติธุรกิจ, การประกันภัย, ประชากรศาสตร์ เป็นต้น
 8. สาขาวิชาจุลชีววิทยา เรียนเกี่ยวกับ แบคทีเรีย, ไวรัส, ระบบภูมิคุ้มกัน สามารถนำไปประยุกต์ในอุตสาหกรรมอาหาร, สาธารณสุข และด้านการเกษตร เป็นต้น
 9. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับ การนำความรู้ทางฟิสิกส์, เคมี และชีววิทยามาศึกษาคุณสมบัติต่าง ๆ ของวัสดุและกระบวนการที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับอะตอม ไปจนถึงการผลิตเพื่อการใช้งาน เป็นต้น
 10. สาขาวิชาชีวเคมี เรียนเกี่ยวกับ สารชีวโมเลกุลในสิ่งมีชีวิต, โครงสร้าง, กระบวนการ เปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารชีวโมเลกุลและการควบคุมปฏิกิริยา เป็นต้น

      ทั้งนี้สาขาและวิชาที่มีอาจแตกต่างกันไปในแต่ละมหาวิทยาลัย หากน้อง ๆ ต้องการทราบข้อมูลของสถาบันที่ต้องการ สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บของสถาบันนั้น ๆ ได้เลย

จบไปทำงานอะไร?

 อาชีพหลังเรียนจบคณะวิทยาศาสตร์จะแตกต่างกันไปตามแต่ละสาขาที่เรียน อาทิ

 • นักวิทยาศาสตร์ด้านเคมี, อาหาร, เครื่องสำอาง เป็นต้น
 • นักวิจัย
 • นักวิชาการ
 • ครู/อาจารย์
 • ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
 • ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์
 • นักนิติวิทยาศาสตร์
 • นักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 และอาชีพอื่น ๆ ในองค์กรรัฐ และเอกชนอีกมากมาย

ใช้คะแนนอะไรบ้าง?

  สำหรับ Dek66 ในรอบที่ 3 Admission คะแนนหลัก ๆ ที่ต้องใช้จะมี ดังนี้

 • TGAT, TPAT3 ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์
 • A-Level คณิตศาสตร์1 (ประยุกต์), ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา

 สำหรับบางมหาวิทยาลัยอาจจำเป็นต้องใช้คะแนนวิชาอื่น ๆ ด้วย ดูเกณฑ์ของสาขา และม.ที่ต้องการก่อนสมัครสอบน้า

 ดูเกณฑ์การรับสมัคร TCAS เพิ่มเติมได้ ที่นี่ สามารถค้นหาเกณฑ์ของคณะ และมหาวิทยาลัยที่ต้องการได้เลย 


*อัปเดตล่าสุด สัดส่วนคะแนนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ สำหรับ Dek66 คลิก

ที่ไหนเปิดสอนบ้าง?

 ปัจจุบันมีสถาบันทั้งรัฐ และเอกชนทั่วประเทศเปิดสอนคณะวิทยาศาสตร์ เช่น

 • คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • คณะวิทยาศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ดูรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนคณะวิทยาศาสตร์ เพิ่มเติมได้ที่ คลิก

 หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับน้อง ๆ ที่สนใจคณะวิทยาศาสตร์นะ ใครเตรียมสอบอยู่ก็ขอให้ติดตามที่หวังนะ

บทความต่อไป Tutor VIP จะมาแนะนำคณะอะไรอีกนั้น ฝากติดตามกันด้วยนะ

ด้วยความร่วมมือของ TUTOR-VIP X Clearnote Thailand

สนใจเรียนพิเศษตัวต่อตัว ติวสอบเข้าคณะวิทยาศาสตร์ ติดต่อได้ที่👇

📞โทร: 081-0541080📱Line ID: @tutorvip หรือคลิ๊ก https://lin.ee/UQ3gQwP 

ดูอัตราค่าเรียนพิเศษได้ที่ : https://tutor-vip.com/course/learning-price/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *